آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مزیات مانیه‌تیزور از دیگران

متن دوم