آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

محبت جمیع خلایق

متن دوم