آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماه ربیع الاول

متن دوم