آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ماهیت تلقین

متن دوم