آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

لیمو ترش

متن دوم