آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قوی ترین نسخه باطل کردن سحر تفریق

متن دوم