آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

قدرت تمرکز

متن دوم