آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فضیلت قرائت سوره ی توحید در روز عاشورا

متن دوم