آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فضیلت خواندن توحید در روز عاشورا

متن دوم