آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

فرج الله سلحشور

متن دوم