آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

غذا خوردن در روز عاشورا

متن دوم