آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

علائم داشتن همزاد

متن دوم