آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

عقیده عرفا و متصوفین شرقی درباره تمرکز فکر

متن دوم