آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

طراحی روی کوزه

متن دوم