آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ضربه پس‌گردنی تعبیر

گردن – ضربه پس‌گردنی

ضربه پس‌گردنی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی به تو طوری ضربۀ "پس گردنی" زده است که جای آن ورم نموده، تعبیرش این است که از آن شخص به تو سود و منفعت می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی طوری به تو "پس گردنی" زده‌اند که از آن…
متن دوم