آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

صدور حکم محکومیت مانیه‌تیزم

متن دوم