آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شب برات کدام است

متن دوم