آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

شب برات چه شبی است

متن دوم