آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سحر تفریق چیست

متن دوم