آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سحر تفریق و ربط

متن دوم