آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زیارت نامه امام حسین

متن دوم