آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنگینامه ابوریحان بیرونی

متن دوم