آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زمین دو تا کره ماه دارد

متن دوم