آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ریاضت‌ها و کرامات عده ای دیگر از عرفا

متن دوم