آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ریاضت‌های حضرت محمد(ص)

متن دوم