آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

روش ابطال رش البیت

متن دوم