آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رفع بستگی و گشایش در امورات زندگی

متن دوم