آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رزق و روزی فراوان

متن دوم