آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

رابطه تاریخ و عرفان

متن دوم