آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر مخصوص هم نام شما

متن دوم