آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر مجرب برای کفایت امور و حاجات

متن دوم