آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر زبان بند جمیع خلایق

متن دوم