آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر رزق و روزی

متن دوم