آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر خوش اخلاقی

متن دوم