آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر جهت شهرت

متن دوم