آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر جهت خواندن افکار اشخاص

متن دوم