آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر بعد از نماز واجب برای قضاء حوائج

متن دوم