آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای کسی که از کار معزولش کرده باشند

متن دوم