آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای عزیز شدن

متن دوم