آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای رفع سرگردانی در امور و عزیز شدن پیش خلق

متن دوم