آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای رسیدن به هر علمی و بازگشت غائب

متن دوم