آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکر برای ازدیاد رزق و روزی در طی روز

متن دوم