آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ذکری قوی برای خوش اخلاق شدن و نیکو نام شدن

متن دوم