آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دور شدن جن و پری

متن دوم