آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دلیل کم شدن روزی

متن دوم