آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا هنگام خواب شب

متن دوم