آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا دیدن اموات در خواب

متن دوم