آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا در روز عاشورا

متن دوم