آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا به هنگام خوردن غذا و نوشیدن آب در روز عاشورا

متن دوم