آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

دعا برای مطیع کردن فرزند و سر براه شدن آن

متن دوم